สุภาษิตจีน - 中国成语

 

สุภาษิตจีน

走马看花

คำอ่านพินยิน

zǒu mǎ kàn huā

ความหมาย

ขี่ม้าชมพฤกษา ความหมายเดิมหมายถึงจิตใจเบิกบาน สมหวัง แต่ปัจจ-
ุบันใช้ในความหมายการตรวจตราอย่างละเอียดอีกครั้ง

สุภาษิตจีน

白龙鱼服

คำอ่านพินยิน

bái lóng yú fú

ความหมาย

白龙คือมังกรขาวหมายถึง มังกรแปลงร่างเป็นปลาแหวกว่ายในบ่อ เดิม
ใช้ในกรณีที่ฮ่องเต้หรือขุนนางชั้นสูงแต่งตัวอำพรางฐานะของตนเองไป
คลุคลีกับชาวบ้าน

สุภาษิตจีน

作壁上观

คำอ่านพินยิน

zuò bì shàng guān

ความหมาย

ความหมายเดิมคือ การยืนบนป้อมปราการ เฝ้าสังเกตสองฝ่ายรบกัน แต่
ปัจจุบันใช้ในความหมายตรงกับของไทย คือ นิ่งดูดาย

สุภาษิตจีน

左右逢源

คำอ่านพินยิน

zuǒ yòu féng yuán

ความหมาย

逢พบ ค้นพบ源แหล่งน้ำ ค้นพบแหล่งน้ำทั้งซ้ายและขวาเดิมใช้ในความ
หมายได้รับการเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันใช้ในความทำอะ
ไรแล้วง่ายดายราบรื่นไปหมด

สุภาษิตจีน

尊师重道

คำอ่านพินยิน

zūn shī zhòng dào

ความหมาย

เคารพครูบาอาจารย์ และยอมรับในคำสอน

สุภาษิตจีน

钻牛角尖

คำอ่านพินยิน

zuān niú jiǎo jiān

ความหมาย

คำอุปมาอุปไม ทำหรือวิจัยในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า หรือไม่มีวันเป็นไปได้ ให้ทำ
อะไรเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้าง

สุภาษิตจีน

足智多谋

คำอ่านพินยิน

zú zhì duō móu

ความหมาย

足พอเพียง อุดมสมบูรณ์智ปัญหา ความฉลาด谋กลยุทธ แผนการ
หมายถึงคนที่เปี่ยมด้วยความฉลาด ย่อมเต็มไปด้วยแผนการยุทธวิธี

สุภาษิตจีน

并日而食

คำอ่านพินยิน

bìng rì ér shí

ความหมาย

并日รวมวันคือ 2-3 วันรวบยอดกินมื้อหนึ่ง ไม่สามารถกินได้ทุกวัน ใช้
้กับคนที่มีชีวิตยากจนจนไม่มีกิน

สุภาษิตจีน

走马章台

คำอ่านพินยิน

zǒu mǎ zhāng tái

ความหมาย

章台 หรือจางถาย เป็นชื่อถนนสายโลกีย์ในเมืองฉางอันบนเส้นทางสาย
ไหมในสมัยราชวงศ์ฮั่น ปัจจุบันใช้ในกรณีไปเที่ยวในสถานที่อะโคจร

สุภาษิตจีน

坐失良机

คำอ่านพินยิน

zuò shī liáng jī

ความหมาย

ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไป

สุภาษิตจีน

作嫁衣裳

คำอ่านพินยิน

zuò jià yī shāng

ความหมาย

ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานให้คนอื่น โดยที่ตนเองไม่ได้ผลประโยชน์อะ
ไรเลย

สุภาษิตจีน

坐言起行

คำอ่านพินยิน

zuò yán qǐ xíng

ความหมาย

ความหมายเดิมคือ การพูดจาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงและเชื่อ
ถือได้ ปัจจุบันหมายถึง พูดแล้วทำเลย

สุภาษิตจีน

坐立不安

คำอ่านพินยิน

zuò lì bù ān

ความหมาย

จิดใจว้าวุ่น ลุกก็ไม่ใช่ นั่งก็ไม่ใช่

สุภาษิตจีน

嘴直心快

คำอ่านพินยิน

zuǐ zhí xīn kuài

ความหมาย

ใช้กับคนที่จิตใจเบิกบาน มีอะไรก็พูด

สุภาษิตจีน

藏弓烹狗

คำอ่านพินยิน

cáng gōng pēng gǒu

ความหมาย

เมื่อยิงนกจนหมดก็เอาธนูเก็บขึ้น เมื่อล่ากระต่ายจนหมดก็ฆ่าสนัขล่าเนื้อ
เป็นอาหาร ตรงกับภาษิตไทยคือ “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนศึก”

สุภาษิตจีน

作威作福

คำอ่านพินยิน

zuò wēi zuò fú

ความหมาย

คาวมหมายเดิมหมายถึงเฉพาะตำแหน่งขุนนางหรือผู้ในรับราชองการเท่านั้นที่ถืออำนาจ และสามารถให้คุณให้โทษ ปัจจุบันใช้กับคนที่ใช้ตำแหน่งและอำนาจในทางมิชอบ

 

<<<ย้อนกลับ

 

หน้าถัดไป>>>