ประเทศจีนโดยสังเขป-中国概况

ประเทศจีน หรือ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
The People’s Republic of China
中华人民共和国

 

เงินหยวนจีน

 

ศาสนา: ประเทศจีนเป็นประเทศที่นับถือศาสนาต่าง ๆ เช่น พุทธ เต๋า อิสลาม คาธอลิคและโปรเทสแตนท์ โดยมีสามศาสนาแรกที่กระจายสู่วงกว้างมากที่สุด แต่ชาวฮั่วส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และเต๋า

แม่น้ำ: ประเทศจีนมีแม่น้ำมากกว่า 50000 สาย แต่ละสายที่ไหลผ่านจะครอบคลุมพื้นที่มากว่า 100 ตารางกิโลเมตร  และมีถึง 1500 สายที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1000 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำส่วนใหญ่จะไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกและลงสู่ทะเล แม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำแยงซีหรือฉางเจียง แม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) แม่น้ำเฮยหลง, แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก แม่น้ำเลี่ยวเหอ แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำเชียงดาง แม่น้ำหลานชางหรือแม่น้ำโขง แม่น้ำฉางเจียง(ฉางแปลว่ายาว) มีความยาวถึง 6300 กม. ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของประเทศจีน รองลงมาคือแม่น้ำเหลืองซึ่งมีความยาว 5464 กม. สำหรับคลองขุดแกรนแคนแนล 大运河 (Grand Canal) ที่ไหลจากหังโจวถึงเป่ยจิงมีความยาวถึง1794 กม. และถือเป็นโครงการส่งน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณและเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลก

 

สภาพทางภูมิศาสตร์
ประเทศจีนเป็นดินแดนที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์สลับซับซ้อน สภาพโครงสร้างพื้นดินลาดสูงชันทางตะวันตก และค่อย ๆ ลาดต่ำลงทางตะวันออก ร้อยละ 65 ของแผ่นดินเป็นพื้นที่ภูเขาสูง  มีเทือกเขาหลักทั้งหมด 5 แห่ง ยอดเขาสูงที่มีความสูงมากกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 7 แห่ง ทะเลรอบชายฝั่งตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มี 4 แห่งคือ ทะเลปั้วไห่ (BohaiSea) ทะเลจีนตะวันออก (East China Sea) ทะเลเหลือง (Yellow Sea)  และทะเลจีนใต้ (South China Sea)

 

เงินตรา


หน่วยของเงินตราจีนคือ เหรินหมินปี้ (Renminbi-RMB)ซึ่งหมายถึงเงินตราของประชาชน หน่วยของเงินเหรินหมินปี้คือ หยวน 元 (Yuan) อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ระหว่างเงินบาทกับเหรินหมินปี้คือ 5 บาท/หยวน (โดยประมาณ )1 หยวน มีค่าเท่ากัน 10 เจี่ยว 角 1 เจี่ยวมีค่าเท่ากัน 10 เฟิน 分 (บางพื้นที่ของจีนเรียกหน่วยของเงินอาจแตกต่างจากนี้ คือ เรียก “หยวน元” เป็น“ไคว่ 塊” และเรียก“เจี่ยว 角”เป็น “เหมา毛”) มูลค่าเงินเงินตราจะแบ่งเป็น หนึ่ง สอง ห้า
สิบ ห้าสิบ และหนึ่งร้อยหยวน หนึ่ง และ ห้า เจี่ยว และ หนึ่ง สอง และห้า เฟิน

 

กระแสไฟฟ้า ใช้แระแสไฟ AC 220 V, 50 Hz.

 

ระบบโทรทัศน์ ใช้ระบบ PAL เหมือนกับประเทศไทย

 

รหัสโทรศัพท์: จีนแผ่นดินใหญ่ใช้รหัส 86 ฮ่องกง 852 ไต้หวัน 886

 

การขับรถ: จีนแผ่นดินใหญ่ขับชิดขวา ฮ่องกงขับชิดซ้าย ไต้หวันขับชิดขวา